-

04 Mar 2022

โครงการระบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาแบบ Off-grid กำลังการผลิตรวม 40 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ขนาดรวม 100 กิโลวัตต์ชั่งโมง (G-Box for Residential) 

บริษัทฯได้ดำเนินการติดตั้งให้กับสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง โดยแบ่งเป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จำนวน 8 แห่ง

1. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่หลองใต้

2. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมโลเด

3. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

4. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านผีปานเหนือ

5. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่สะเต

6. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านศาลาเท

7. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยลอก

8. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหนองอึ่งใต้

ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ สร้างความเท่าเทียมกันให้ชุมชน สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ บ้านเลอะกรา ต.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่

การติดตั้งฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินโครงการ Light for a better Life ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

CONTACT FOR MORE INFORMATION